top of page

Prohlášení o  ochraně osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Pro Vaše údaje je správcem naše společnost linkté s.r.o., IČO: 02660865, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2. Jsme personálně-poradenská firma, která se věnuje kariérnímu poradenství, nastavení a realizaci výběrových řízení, metodice outplacement programů a v neposlední řadě zprostředkování práce
a vyhledávání vhodných kandidátů linkté klientům.  Jsme držiteli povolení ke zprostředkování zaměstnání ze strany Úřadu práce České republiky.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s výběrovými řízeními (např. při přihlášení na konkrétní pozici, odeslání životopisu, telefonním nebo osobním pohovoru apod.). Vyplnění našeho webového formuláře a odeslání životopisu považujeme za Váš souhlas s Vaším zařazením do Vámi vybraného konkrétního výběrového řízení nebo o Vaši žádost o zprostředkování jakékoli vhodné pozice (není-li konkrétní pozice specifikována) a za souhlas se zpracováním Vámi takto poskytnutých osobních údajů.

Jedná se nejčastěji o tyto údaje:

 • Identifikační a kontaktní údaje, jako jméno, e-mailová adresa, telefon

 • Údaje o dosaženém vzdělání

 • Údaje o kvalifikaci

 • Údaje o dosavadní profesní historii

 

Další údaje, které se obvykle uvádí v životopisech, výslovně nepožadujeme, ale v případě, kdy nám je dobrovolně poskytujete, berte prosím na vědomí, že je můžeme také zpracovávat. Není možné zcela přesně předem specifikovat, o jaké typy údajů se jedná, protože každý uchazeč o zaměstnání může v životopise uvést libovolnou kombinaci údajů. Někdy se kromě výše uvedených může jednat například o fotografie, jazykové znalosti, jiné dovednosti nebo osobní zájmy, Vaše preference při hledání zaměstnání či další typy údajů.

 

Z naší strany nevyžadujeme žádné údaje, které nejsou k danému účelu zpracování nezbytně potřeba (jako např. rodné číslo, kopie dokladů apod.)

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme v míře a rozsahu nezbytném k naplnění účelu zpracování, tj. s cílem nalézt pro Vás co nejvhodnější pracovní pozici a pomoci Vám s Vaší další kariérou a zároveň pomoci zájemcům z řad zaměstnavatelů nalézt co nejvhodnějšího kandidáta k obsazení nabízené pracovní pozice. Pro Vás, naše klienty, vystupujeme v pozici správce osobních údajů. K předání Vašich osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům dochází vždy pouze pokud jste o tom, jako uchazeči o danou pozici, transparentně informováni.

 

Jestliže nám neposkytnete souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy účast v konkrétním výběrovém řízení), jsou po skončení tohoto výběrového řízení, nebo bez zbytečného odkladu poté, co odpadl důvod zpracování, Vaše data z našeho systému smazána.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme

Pokud se přihlásíte na konkrétní pozici, budou Vaše údaje zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení
a nejdéle  6 měsíců po jeho ukončení, a to z důvodů možného znovu-otevření dané pozice v rámci maximální délky zkušební doby.

Poskytnete-li nám navíc souhlas s uložením Vašich údajů do databáze za účelem nabídky dalších vhodných pozic, budeme Vaše údaje udržovat maximálně po dobu 5 let.

Další zpracovatelé

Osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat manuálně i automatizovaně, včetně využití dalších zpracovatelů. Naši zpracovatelé mají velmi omezený přístup k Vašim údajům. Jako zpracovatele využíváme technologické společnosti, které nám dodávají nástroje nutné pro plnohodnotné a bezpečné fungování našich služeb. Žádný z těchto zpracovatelů není oprávněn využívat Vaše osobní údaje pro své vlastní marketingové, či jiné účely. Seznam našich zpracovatelů naleznete na stránce Přehled zpracovatelů.

Cookies

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele prostřednictvím webového prohlížeče. Cookie nepředstavují nebezpečí, neslouží ke získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů (mohou obsahovat např. IP počítače, ze kterého se připojujete nebo typ použitého prohlížeče), ale k vzájemnému oddělení uživatelů přistupujících na naše webové stránky.

Jinou skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics sloužící pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies korektně zobrazit veškerou funkcionalitu.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

O svých osobních datech rozhodujete Vy

Vámi poskytnutý souhlas, včetně souhlasu vyjádřeného odesláním vyplněného webového formuláře a/nebo Vašeho životopisu, jsou dobrovolné a můžete je kdykoli odvolat.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména tato práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,

 • právo osobní údaje opravit či doplnit,

 • právo požadovat omezení zpracování,

 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,

 • právo požadovat přenesení údajů,

 • právo na přístup k osobním údajům,

 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,

 • další práva stanovená v zákoně o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a v Nařízení Evropského parlamentu
  a Rady EU (Obecném nařízení o ochraně osobních údajů) č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či požadavku na uplatnění některého práva, např. opravu Vašich osobních údajů, nám prosím pošlete e-mail na adresu oourecruitment@linkte.eu. Pro odvolání souhlasu se zpracováním prosím použijete odpovědní formulář na webových stránkách.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornili, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, kterým chceme zamezit přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu ze zákonných důvodů (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, právní povinnosti
či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Závěr

Tyto zásady na ochranu osobních údajů jsou zveřejněny na našich webových stránkách společnosti linkté s.r.o. on-line a nabývají platnosti dnem 24. 04. 2019.

bottom of page